:: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ::
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
   
 
 
 
   

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:03 น.

 
 
ข้อที่
รายการ
ดาวน์โหลด
1

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        

ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
2

[แบบฟอร์ม+เอกสารประกอบ] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(กำหนดส่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)         

ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
3

แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กำหนดส่งภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)         

ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
4

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (กำหนดส่งภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560)       

ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
5
แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562       
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
6
แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก)     
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
7
แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ 2561    
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
8
แบบฟอร์รายงานการติดตามการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
9
แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมรายละเอียด    
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
10
แบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (University Reprofile Template)     
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
11
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565     
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
12
แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561  
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
13
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
14
แบบฟอร์ม โครงการประจำปีงบประมาณ....        
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
15
แบบฟอร์มการเตรียม (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของคณะ.............       
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
16
แบบฟอร์มเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
17
แบบฟอร์มในการจัดทำงบประมาณในลักษณะเชิงบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
18
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอน/เปลี่ยนแปลงรายการ ประจำปีงบประมาณ 2560   
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
19
แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
20
แบบฟอร์มประมาณการ ปร.4 ปร.5 ปร.6       
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
21
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
22
แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี   
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
23
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
24
แบบฟอร์ม แผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562   
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
25
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
26
แบบฟอร์ม รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
27
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 - 2561
ฟอร์มแผนปฏิบัติงาน บกศ. คงคลัง 56
 
 
   
 
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่
3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  กิจกรรมทั้งหมด

 

 
     
 

 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1400 โทรสาร 02-4668060     :: coppy right 2012