:: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ::
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
   
 
 
 
   

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:45 น.

 
 
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
 อธิการบดี
1000
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
5100
 สำนักงานอธิการบดี
1100
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1600-1601
      กองกลาง
1108 , 1105
 สำนักคอมพิวเตอร์
1988, 1723
                   งานเลขานุการ
1990
 สำนักกิจการนิสิต-นักศึกษา
1300-1301
                   งานธุรการ
1100, 1108
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1018
                   งานยานพาหนะ
5346
     งานพยาบาล
1306-1307
       กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1113-1114
     ศูนย์เวชศึกษาและป้องกัน
1308
 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
1115, 5002
 สำนักโรงเรียนสาธิต
       กองคลัง
1200-1202
     ประถมสาธิต
2104
                   งานพัสดุ
1203-1204
     มัธยมสาธิต
5603
       กองโยบายและแผน
1602-1603
 สำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
1740
                 งานประกันคุณภาพ
1813
 บัณฑิตวิทยาลัย
1810
     กองบริหารงานบุคคล
1111-1112
             งานตรวจสอบภายใน
7801
 คณะครุศาสตร์
5000
 อื่นๆ
 คณะวิทยาการจัดการ
4000-4008
     งานกิจการพิเศษและหารายได้
1800
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
2000
     โรงกรองน้ำ
1802
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3000
     สระว่ายน้ำ
1803
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1710-1718
     ศูนย์หนังสือ
1804
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1700
     ร้านสหกรณ์
1805
     งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
1708-1709
   
     
 
   
 
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่
3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  กิจกรรมทั้งหมด

 

 
     
 

 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1400 โทรสาร 02-4668060     :: coppy right 2012