โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบพื้นฐานส่วนกลาง)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิับัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (งบพื้นฐานส่วนกลาง)
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 1
2
3