:: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ::
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
   
 
 
 
   

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:59 น.

 
 
     2 ปรัชญา
 
" การปฏิบัติตรงตามแผนคือแก่นแท้ของการพัฒนา "
 
     2
วิสัยทัศน์
 
  "การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนด้วยความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน"
 
     2
พันธกิจ
 
   จัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ
 
   ควบคุมให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้
 
   ติดตามการบริหารงบประมาณทุกประเภท เพื่อนำไปประเมินผล
 
   ประมวลผลข้อมูล ทุกประเภทที่มีต่อรายรับ รายจ่าย ของมหาวิทยาลัยฯ
 
     2
วัตถุประสงค์
 
  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ
 
   กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 
   ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ
 
   พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

 

 
   
 
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่
3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  กิจกรรมทั้งหมด

 

 
     
 

 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1400 โทรสาร 02-4668060     :: coppy right 2012