:: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ::
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
   
 
 
 
   

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:11 น.

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต

    ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย     มหาบรรพต
     ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
     E-mail  : -
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุข

    ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.เพ็ญพร    ทองคำสุก
     ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
     E-mail  : -
นายอภิชาติ สิงห์ชัย
    ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ      สิงห์ชัย
     ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
     E-mail  :opabhichart@bsru.ac.th
   
นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์
    ชื่อ - สกุล : นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถิตย์
     ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
     E-mail  :opjanjira@bsru.ac.th
   
นางสาวขนิษฐา พึ่งประจวบ
    ชื่อ - สกุล :นางสาวขนิษฐา    พึ่งประจวบ 
    ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
     E-mail  :
 
นางสาวธิดาวัลย์ ศรีภา
    ชื่อ - สกุล : นางสาวธิดาวัลย์    ศรีภา
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
     E-mail  :opthidawan@bsru.ac.th
 
นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง
    ชื่อ - สกุล :นางสาวจิระวรรณ      ยืนยั่ง
     ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา 
     E-mail  : -
 
นายณัฐภัทร์  พลจันทร์
    ชื่อ - สกุล : นายณัฐภัทร์      พลจันทร์
     ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
     E-mail  : opNattapat@bsru.ac.th
 
นายอนุชา พิมพ์นนท์
   ชื่อ - สกุล : นายอนุชา      พิมพ์นนท์
     ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     E-mail  : opAnucha@bsru.ac.th
 
นางสาววัชราภรณ์ กองข้าวเรียบ
   ชื่อ - สกุล : นางสาววัชราภรณ์      กองข้าวเรียบ
    ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     E-mail  : -
 
นางพิชยภัคร์    สิงชานุสงค์
   ชื่อ - สกุล : นางพิชยภัคร์      สิงจานุสงค์
    ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
     E-mail  :-
 
นางสาวเกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์
   ชื่อ - สกุล : นางสาวเกษสุดา      บูรณศักดิ์สถิตย์
    ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     E-mail  :-
 
นางสาวภาษิตา เข็มนาค
   ชื่อ - สกุล : นางสาวภาษิตา      เข็มนาค
    ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     E-mail  :-
 
นางสาวภาษิตา เข็มนาค
   ชื่อ - สกุล : นางสาวนิศาชล    ฉัตรทอง
    ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     E-mail  :-
 
นางสาวนิศาชล ฉัตรทอง
   ชื่อ - สกุล : นางสาวสุนิศา   ทวีฤทธิคุณชัย
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     E-mail  :-
 
   
 
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่
3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  กิจกรรมทั้งหมด

 

 
     
 

 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1400 โทรสาร 02-4668060     :: coppy right 2012