:: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ::
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
   
 
 
 
   

วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 07:19 น.

 
 
ข้อที่
รายการ
ดาวน์โหลด
1
การปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (REPROFILING   BSRU)
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
   
2
แนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)    
3
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2575) สู่การปฏิบัติ   
โดยพลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว
   
4
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการติดตามตามแผนกลยุทธ์ฯ    
5
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579     
6
เอกสารประกอบจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
7
เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"     
8
เอกสารบรรยาย เรื่อง งบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมประวัติวิทยากร ผอ.พิชัย เพ็ชรยิ้ม วันที่ 18 เมษายน 2560   ณ          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
9
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  
10
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2547  
11
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี)  
12
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา  
13
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการร่วมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
14
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
15
การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ขอกำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559)    
16
คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
17
เอกสารประกอบโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559)    
18
แนวทางและการเตรียมการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
19
แผนงานบูรณาการ Re-profile มหาวิทยาลัยราชภัฏ.....................................    
20
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต ปีงบประมาณ 2560    
21
รายการงบลงทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
22
แผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558-2562(ฉบับปรับปรุง) ได้รับการอุนมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559    
23
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
24
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559     
25
ข้อมูลการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด
26
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
27
แผนความต้องการงบลงทุน/ครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
28
ยุทธศาสตร์ AEC 8 ข้อ (Asean Economics Community : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
29
ร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2562
 
 
   
 
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่
3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  กิจกรรมทั้งหมด

 

 
     
 

 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1400 โทรสาร 02-4668060     :: coppy right 2012