:: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ::
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
   
 
 
 
   

วันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:52 น.

 
 
ข้อที่
รายการ
ดาวน์โหลด
1
ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ปี 62 และ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
2
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม (บูรณาการยกระดับฯ)    
3
กำหนดโครงสร้างแผนงาน-ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561    บนระบบงบประมาณ ERP    
4
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี) (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)    
5
การปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (REPROFILING   BSRU)
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
   
6
แนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)    
7
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2575) สู่การปฏิบัติ   
โดยพลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว
   
8
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการติดตามตามแผนกลยุทธ์ฯ    
9
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579     
10
เอกสารประกอบจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
11
เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"     
12
เอกสารบรรยาย เรื่อง งบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมประวัติวิทยากร ผอ.พิชัย เพ็ชรยิ้ม วันที่ 18 เมษายน 2560   ณ          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
13
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560
14
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
15
แผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) 
16
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี)  
17
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา  
18
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการร่วมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน้า :
1
2
 
   
 
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่
3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  กิจกรรมทั้งหมด

 

 
     
 

 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1400 โทรสาร 02-4668060     :: coppy right 2012