โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ 28 – 30  พฤษภาคม 2557    ณ มันนอก ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

 

 

 

 1
2