เอกสารดาวน์โหลด [ล่าสุด]

Title
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  3 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ธันวาคม 1, 2022 Download
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร บ้านเมือง พ ศ . 2546
 1 file(s)  0 download
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 1, 2022 Download
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ ธันวาคม 1, 2022 Download
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 1 file(s)  0 download
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 1, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2565
 1 file(s)  9 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 พฤศจิกายน 29, 2022 Download
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารงบประมาณ พฤศจิกายน 24, 2022 Download
เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 1 file(s)  10 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 21, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2565
 1 file(s)  6 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 พฤศจิกายน 8, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2565
 1 file(s)  3 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 ตุลาคม 31, 2022 Download
แบบฟอร์มการยืม-คืน ครุภัณฑ์ใช้ชั่วคราว กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  2 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ตุลาคม 20, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 17, 2022 Download
เอกสารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  9 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 17, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2565
 1 file(s)  11 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 ตุลาคม 11, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  5 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 10, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 10, 2022 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  5 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 7, 2022 Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2566
 1 file(s)  42 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 6, 2022 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มที่ 3 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 3, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2565
 1 file(s)  0 download
บุคลากรกองแผน-2565 กันยายน 30, 2022 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ระบบงบประมาณ (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2566
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 27, 2022 Download
ประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 19 กันยายน 2565)
 1 file(s)  5 downloads
ประกาศ กันยายน 20, 2022 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  197 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 12, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2565
 1 file(s)  17 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 กันยายน 14, 2022 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  38 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 13, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2565
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน-2565 สิงหาคม 31, 2022 Download
การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  5 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 25, 2022 Download
เอกสารการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง หน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  3 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 18, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2565
 1 file(s)  17 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 สิงหาคม 9, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  7 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 9, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 8, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2565
 1 file(s)  0 download
บุคลากรกองแผน-2565 สิงหาคม 8, 2022 Download
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  41 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ สิงหาคม 10, 2022 Download
อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2566
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป สิงหาคม 5, 2022 Please login to download
รายงานการศึกษาวิจัย การพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป กันยายน 16, 2022 Download
บทวิเคราะห์รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ)
 1 file(s)  2 downloads
เอกสารทั่วไป สิงหาคม 3, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2565
 1 file(s)  14 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 กรกฎาคม 18, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  5 downloads
เอกสารงบประมาณ กรกฎาคม 1, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2565
 1 file(s)  0 download
บุคลากรกองแผน-2565 มิถุนายน 30, 2022 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 1 file(s)  7 downloads
ประกาศ มิถุนายน 28, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2565
 1 file(s)  7 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 กรกฎาคม 4, 2022 Download
(ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
 1 file(s)  19 downloads
สายงานนโยบายและแผน มิถุนายน 14, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  2 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 10, 2022 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคเรียนปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 1 file(s)  7 downloads
ประกาศ มิถุนายน 10, 2022 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2565
 1 file(s)  17 downloads
ประกาศ มิถุนายน 9, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2565
 1 file(s)  2 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 มิถุนายน 2, 2022 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  117 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤษภาคม 30, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2565
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน-2565 มิถุนายน 2, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 6, 2022 Please login to download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2565
 1 file(s)  5 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 มิถุนายน 6, 2022 Download
แบบฟอร์มการสมัครเลือกสรรผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโครงการติดตามเผยแพร่และจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
 1 file(s)  54 downloads
แบบฟอร์มเอกสารการประชุม พฤษภาคม 11, 2022 Download
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป เมษายน 26, 2022 Please login to download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  6 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมษายน 19, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2565
 1 file(s)  11 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 เมษายน 19, 2022 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าจัดบริการ และค่าบำรุงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
 1 file(s)  4 downloads
ประกาศ เมษายน 18, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  3 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 31, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2565
 1 file(s)  0 download
บุคลากรกองแผน-2565 มีนาคม 30, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 29, 2022 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มีนาคม 28, 2022 Please login to download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2565
 1 file(s)  6 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 มีนาคม 21, 2022 Download
เอกสารการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องการขับเคลื่อนการสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement)” ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 1 file(s)  5 downloads
เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 17, 2022 Download
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 1 file(s)  1 download
ประกาศ มีนาคม 7, 2022 Download
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
 1 file(s)  1 download
ประกาศ มีนาคม 7, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565
 1 file(s)  0 download
บุคลากรกองแผน-2565 กุมภาพันธ์ 24, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  2/2565
 1 file(s)  10 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 กุมภาพันธ์ 8, 2022 Download
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด-การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
 1 file(s)  8 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กุมภาพันธ์ 4, 2022 Download
แบบกรอกข้อมูลประเมินตนเองตามคู่มือ UCLAS (ฉบับปรับปรุง)
 1 file(s)  7 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กุมภาพันธ์ 2, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565
 1 file(s)  0 download
บุคลากรกองแผน-2565 มกราคม 28, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  2 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองคลัง)
 1 file(s)  12 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินรายได้ ประเภท บกศ. (กองบริหารงานบุคคล)
 1 file(s)  8 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินรายได้ ประเภท บกศ.
 1 file(s)  26 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2565
 1 file(s)  20 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 มกราคม 11, 2022 Download
แบบฟอร์มการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  24 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มกราคม 5, 2022 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ ธันวาคม 30, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2564
 1 file(s)  0 download
บุคลากรกองแผน-2564 ธันวาคม 28, 2021 Download
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  211 downloads
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 15, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  5 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/2564
 1 file(s)  2 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 มีนาคม 24, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2564
 1 file(s)  2 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 พฤศจิกายน 30, 2021 Download
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
 1 file(s)  302 downloads
ประกาศ พฤศจิกายน 29, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคเรียนปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 1 file(s)  10 downloads
ประกาศ พฤศจิกายน 17, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2564
 1 file(s)  15 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 พฤศจิกายน 16, 2021 Download
เอกสารนำเสนอ “Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย” การประชุมประจำปี 2564 ของ สศช. วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 โดย นายดนุชา พิชยนันท์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 11, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  6 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2564 พฤศจิกายน 8, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที 4/2564
 1 file(s)  1 download
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ พฤศจิกายน 1, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2564
 1 file(s)  3 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 ตุลาคม 29, 2021 Download
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ ตุลาคม 29, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2507/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  13 downloads
คำสั่ง ตุลาคม 25, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  2 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 19, 2021 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  64 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 14, 2021 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  140 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 14, 2021 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  85 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 14, 2021 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  15 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 14, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  88 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2564
 1 file(s)  16 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 ตุลาคม 12, 2021 Download
แบบติดตามการรายงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  7 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 7, 2021 Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2565
 1 file(s)  61 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 5, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2564
 1 file(s)  0 download
บุคลากรกองแผน-2564 ตุลาคม 29, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง
 1 file(s)  69 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 29, 2021 Download
ประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2564)
 1 file(s)  10 downloads
ประกาศ กันยายน 21, 2021 Download
แบบฟอร์มขออนุมัติงวดประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  99 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กันยายน 20, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กันยายน 20, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  190 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 4, 2021 Download
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings Methodology 2022 Version 1.1
 1 file(s)  108 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 16, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2564
 1 file(s)  13 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 กันยายน 15, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564
 1 file(s)  0 download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ กันยายน 12, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564)
 1 file(s)  37 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 2, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2564
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน-2564 สิงหาคม 30, 2021 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  6 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 23, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564
 1 file(s)  2 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ สิงหาคม 22, 2021 Download
แบบฟอร์มเอกสารจัดทำแผนกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  18 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน สิงหาคม 20, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 18, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณแผ่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  9 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
แบบฟอร์มแผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
 1 file(s)  38 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน สิงหาคม 4, 2021 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ระบบงบประมาณ (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2565
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารเผยแพร่ สิงหาคม 2, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2564
 1 file(s)  0 download
บุคลากรกองแผน-2564 สิงหาคม 30, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564
 1 file(s)  2 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ สิงหาคม 1, 2021 Download
เอกสารการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา มหาวิทยาราชภัฏ ภาคกลางและภาคตะวันออก (14 หน่วย)
 1 file(s)  0 download
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 27, 2021 Download
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที 1/2564
 1 file(s)  14 downloads
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ กรกฎาคม 21, 2021 Download
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1493/2564  เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมาการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
 1 file(s)  6 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  49 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กรกฎาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2564
 1 file(s)  65 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 กรกฎาคม 13, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร (มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร)
 1 file(s)  4 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1 file(s)  1 download
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (38 แห่ง) เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1 file(s)  13 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารงบประมาณ กรกฎาคม 12, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 7, 2021 Download
เอกสารการประชุมหารือระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.อว กับ กองแผนงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง อว. เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่6 กรกฎาคม 2564)
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 7, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
 1 file(s)  3 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ กรกฎาคม 6, 2021 Download
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์,สิ่งก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  65 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กรกฎาคม 5, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564)
 1 file(s)  28 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กรกฎาคม 2, 2021 Download
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลประเมินตนเองตามคู่มือ (UCLAS)
 1 file(s)  53 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 30, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 
เป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1 file(s)  32 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 30, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2564
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน-2564 มิถุนายน 28, 2021 Download
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  1 download
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ มิถุนายน 27, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  2 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ มิถุนายน 27, 2021 Download
ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ โครงการ (ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 1 file(s)  17 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 24, 2021 Download
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 25/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  4 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 14, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  14 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2564
 1 file(s)  25 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 มิถุนายน 10, 2021 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  198 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มิถุนายน 2, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2564
 1 file(s)  19 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 พฤษภาคม 28, 2021 Download
เอกการการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ)
 1 file(s)  6 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 26, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  9 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  3 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2564
 1 file(s)  23 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 พฤษภาคม 11, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2564
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน-2564 เมษายน 30, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. 2564
 1 file(s)  8 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2564
 1 file(s)  19 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 เมษายน 19, 2021 Download
เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ
 1 file(s)  51 downloads
เอกสารงบประมาณ เมษายน 19, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2564
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน-2564 มีนาคม 31, 2021 Download
เอกสารการประชุม เรื่องการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  2 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา มีนาคม 25, 2021 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 24, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564)
 1 file(s)  38 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มีนาคม 12, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.​ 2558
 1 file(s)  2 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.​2558
 1 file(s)  77 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2564
 1 file(s)  38 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 มีนาคม 11, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) เสนอต่อ คณะกรรมบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 1 file(s)  34 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 3, 2021 Download
แผนผังความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมอุดมศึกษา (คำของบประมาณ)
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 2, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2564
 1 file(s)  3 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 กุมภาพันธ์ 25, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564
 1 file(s)  25 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 กุมภาพันธ์ 10, 2021 Download
เอกสารประชุมปิดตรวจ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการดี เรื่อง การสอบทานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563
 1 file(s)  12 downloads
เอกสารเผยแพร่ กุมภาพันธ์ 3, 2021 Download
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน การเพิ่มโครงการในระบบ eMENSCR มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  16 downloads
เอกสารทั่วไป กุมภาพันธ์ 3, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  5 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 มกราคม 28, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. 2564
 1 file(s)  16 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ประมาณประจำปี 2564 ณ ธันวาคม 2563 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)
 1 file(s)  14 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 14, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  55 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  55 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 มกราคม 11, 2021 Download
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดย. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 11, 2021 Download
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดย. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 7 มกราคม 2564)
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 11, 2021 Download
เอกสารการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อว.
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา, เอกสารเผยแพร่ มกราคม 8, 2021 Download
(ร่าง) แบบฟอร์มทบทวน SWOT (ส่งให้หน่วยงานทบทวน) ปี 2565
 1 file(s)  65 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มกราคม 4, 2021 Download
(ร่าง) แบบฟอร์ม แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  42 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  21 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  10 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 1 file(s)  58 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2563
 1 file(s)  2 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 ธันวาคม 28, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563
 1 file(s)  22 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ธันวาคม 23, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2563
 1 file(s)  22 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 ธันวาคม 15, 2020 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  50 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ธันวาคม 14, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2563
 1 file(s)  2 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 ธันวาคม 1, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2563
 1 file(s)  2 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 ธันวาคม 1, 2020 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท)
 1 file(s)  23 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 27, 2020 Download
แบบฟอร์มแนวทางการดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  109 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 27, 2020 Download
(แผ่นพับ) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับสมบูรณ์
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 16, 2020 Download
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับสมบูรณ์
 1 file(s)  5 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 16, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  160 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 13, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
 1 file(s)  7 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤศจิกายน 11, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2563
 1 file(s)  16 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 พฤศจิกายน 11, 2020 Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  509 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤศจิกายน 9, 2020 Download
แบบฟอร์มติดตามการรายงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  22 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล, แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤศจิกายน 24, 2020 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3032/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  23 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  35 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 4, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563
 1 file(s)  9 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2563 พฤศจิกายน 3, 2020 Download
ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา พฤศจิกายน 2, 2020 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  95 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤศจิกายน 25, 2020 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  599 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ธันวาคม 7, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  25 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 26, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  3 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 26, 2020 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 21, 2020 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2953/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  11 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2563
 1 file(s)  24 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 ตุลาคม 15, 2020 Download
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ตุลาคม 12, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  23 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 9, 2020 Download
แบบฟอร์มโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสนอของงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปรับแก้ไขได้)
 1 file(s)  32 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 9, 2020 Download
แบบสรุปงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  6 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 9, 2020 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  22 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 9, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2563
 1 file(s)  8 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2563 ตุลาคม 8, 2020 Download
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  9 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 2, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  45 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 2, 2020 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  41 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 30, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2563
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน 2563 กันยายน 30, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2563
 1 file(s)  3 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2563 กันยายน 24, 2020 Download
แบบฟอร์มขออนุมัติงวดที่ 1 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  19 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กันยายน 18, 2020 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  10 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 17, 2020 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563
 1 file(s)  45 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 9, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2563
 1 file(s)  18 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 กันยายน 3, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2563
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน 2563 กันยายน 3, 2020 Download
รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับแก้
 1 file(s)  29 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน สิงหาคม 10, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน ยกเว้นการเรียนและ ประเมินเทียบความรู้ประสบการณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 1 file(s)  7 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2563
 1 file(s)  2 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 สิงหาคม 7, 2020 Download
รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับแก้
 1 file(s)  12 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน สิงหาคม 10, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่คณะกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสายสนับสนุน
 1 file(s)  6 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
นโยบายการใช้เงิน แผน และโครงการ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  17 downloads
นโยบาย กรกฎาคม 20, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  7 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 20, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563
 1 file(s)  25 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 กรกฎาคม 17, 2020 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  28 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2565
 1 file(s)  156 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กรกฎาคม 14, 2020 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต ระบบงบประมาณ (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  11 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 14, 2020 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (2)
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
 1 file(s)  498 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล กรกฎาคม 13, 2020 Download
คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)
 1 file(s)  13 downloads
เอกสารทั่วไป กรกฎาคม 13, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  11 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กรกฎาคม 13, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2563
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน 2563 กรกฎาคม 2, 2020 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2564
 1 file(s)  32 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 23, 2020 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
 1 file(s)  25 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 23, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  25 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1445/2563 เรื่อง การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  30 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2563
 1 file(s)  5 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 มิถุนายน 5, 2020 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  76 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มิถุนายน 4, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
 1 file(s)  29 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการโครงการพิเศษการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นอกเวลาราชการ
 1 file(s)  13 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
 1 file(s)  14 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
 1 file(s)  35 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดการเวลาขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  10 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1350/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  10 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
แบบฟอร์มอนุมัติเงินงวดรายได้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
 1 file(s)  7 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤษภาคม 22, 2020 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1306/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  12 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
เอกสารจัดทำแผนกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  9 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤษภาคม 21, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  5 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
เอกสารการประชุมปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  13 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤษภาคม 13, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2563
 1 file(s)  20 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 พฤษภาคม 13, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2563
 1 file(s)  3 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 พฤษภาคม 8, 2020 Download
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
 1 file(s)  6 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
รายงานผล -ร่าง- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง เสนอ สภามหาวิทยาลัย วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 1 file(s)  148 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 30, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  2 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
เอกสารการประชุมทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น
 1 file(s)  5 downloads
นโยบาย เมษายน 23, 2020 Download
แบบฟอร์มสรุปรายการโครงการติดตามยุทธศาสตร์ (พร้อมตัวอย่าง)
 1 file(s)  37 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน เมษายน 10, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
 1 file(s)  6 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 23, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2563
 1 file(s)  5 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 พฤษภาคม 8, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2563
 1 file(s)  22 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 มีนาคม 17, 2020 Download
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น)
 1 file(s)  23 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มีนาคม 17, 2020 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  16 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 17, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2563
 1 file(s)  11 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2563 มีนาคม 9, 2020 Download
แบบจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ สงป.301,สงป.302 และ สงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  13 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 9, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 1 file(s)  3 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
แบบจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301,สงป.302 และ สงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  36 downloads
เอกสารงบประมาณ กุมภาพันธ์ 28, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2563 SWOT
 1 file(s)  18 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กุมภาพันธ์ 27, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยท่านอธิการบดี)
 1 file(s)  45 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กุมภาพันธ์ 27, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานมาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562-2563 ต่อองคมนตรี
 1 file(s)  32 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กุมภาพันธ์ 27, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2563
 1 file(s)  10 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2563 กุมภาพันธ์ 21, 2020 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  24 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กุมภาพันธ์ 19, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2563
 1 file(s)  14 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 กุมภาพันธ์ 13, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  47 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กุมภาพันธ์ 12, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ.2563
 1 file(s)  2 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
เอกสารประกอบการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา มกราคม 31, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน 2563 พฤษภาคม 8, 2020 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 278/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
 1 file(s)  20 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2563
 1 file(s)  13 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 มกราคม 16, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  15 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  32 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มกราคม 6, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
 1 file(s)  3 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/2562
 1 file(s)  19 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 ธันวาคม 12, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2562
 1 file(s)  3 downloads
บุคลากรกองแผน 2562 พฤษภาคม 8, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
 1 file(s)  2 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ความเชื่อมโยงเสนอขออนุมัติโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  49 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 14, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2562
 1 file(s)  16 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 พฤศจิกายน 11, 2019 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2562
 1 file(s)  2 downloads
บุคลากรกองแผน 2562 ตุลาคม 31, 2019 Download
แบบเสนอโครงการยุทธศาสตร์ มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
 1 file(s)  42 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 29, 2019 Download
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
 1 file(s)  10 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา ตุลาคม 21, 2019 Download
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  24 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ตุลาคม 21, 2019 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3471/2562 เรื่อง ให้คณะกรรมการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
 1 file(s)  19 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3453/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2562
 1 file(s)  6 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
 1 file(s)  13 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 15, 2019 Download
แบบฟอร์มขอข้อมูลผลจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2562
 1 file(s)  14 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ตุลาคม 10, 2019 Download
แบบฟอร์มขอข้อมูลโครงการทุนภายในและทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ตุลาคม 10, 2019 Download
แบบฟอร์มขอข้อมูลคณะกรรมการ และข้อมูลผลงานการได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2562
 1 file(s)  3 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ตุลาคม 10, 2019 Download
 แบบฟอร์มขอข้อมูลผลรายงานจำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2562
 1 file(s)  2 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ตุลาคม 10, 2019 Download
ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) มีนาคม 2561
 1 file(s)  10 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 8, 2019 Download
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
 1 file(s)  14 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 7, 2019 Download
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2564)
 1 file(s)  14 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 7, 2019 Download
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 7, 2019 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  210 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 9, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2562
 1 file(s)  23 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 ตุลาคม 7, 2019 Download
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  51 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 4, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2562
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน 2562 ตุลาคม 4, 2019 Download
คู่มือระบบ eMENSCR ณ ตุลาคม 2562
 1 file(s)  11 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 1, 2019 Download
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อปรับบทบาทและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2562
 1 file(s)  4 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 30, 2019 Download
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  3 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 9, 2019 Download
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563-2570
 1 file(s)  10 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 9, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2562
 1 file(s)  18 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 กันยายน 6, 2019 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3047/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อองคมนตรี (เพิ่มเติม)
 1 file(s)  8 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  50 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กันยายน 5, 2019 Download
แบบฟอร์มขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  54 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 4, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2562
 1 file(s)  3 downloads
บุคลากรกองแผน 2562 กันยายน 2, 2019 Download
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  81 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  3 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
 1 file(s)  2598 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2780/2562 เรื่อง การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3
 1 file(s)  10 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2562
 1 file(s)  14 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 สิงหาคม 8, 2019 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2534/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อองคมนตรี
 1 file(s)  5 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2562
 1 file(s)  1 download
บุคลากรกองแผน 2562 สิงหาคม 2, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562
 1 file(s)  10 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2562 กรกฎาคม 31, 2019 Download
แบบฟอร์มรายงานผลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  46 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กรกฎาคม 23, 2019 Download
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1 file(s)  82 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 18, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2562
 1 file(s)  14 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 กรกฎาคม 9, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2562
 1 file(s)  2 downloads
บุคลากรกองแผน 2562 กรกฎาคม 3, 2019 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1929/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  13 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนดส่งวันที่ 20 มิถุนายน 2562)
 1 file(s)  63 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 13, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2562
 1 file(s)  19 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 มิถุนายน 10, 2019 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 1 file(s)  30 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 10, 2019 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 1 file(s)  34 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 10, 2019 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา
 1 file(s)  49 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 1 file(s)  7 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561
 1 file(s)  30 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 26, 2022 Download
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทปอ.มรภ.)
 1 file(s)  35 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 4, 2019 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  107 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤษภาคม 31, 2019 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1685/2562 เรื่อง การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​2563
 1 file(s)  15 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี
 1 file(s)  12 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2562
 1 file(s)  2 downloads
บุคลากรกองแผน 2562 พฤษภาคม 22, 2019 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 1 file(s)  11 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562
 1 file(s)  29 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 พฤษภาคม 8, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2562
 1 file(s)  7 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2562 เมษายน 25, 2019 Download
สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 19, 2019 Download
สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 1 file(s)  4 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 19, 2019 Download
ร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ผ่านคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562]
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 11, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2562
 1 file(s)  12 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 เมษายน 9, 2019 Download
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  3 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 3, 2019 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  27 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน เมษายน 2, 2019 Download
แบบฟอร์ม แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามไตรมาส)
 1 file(s)  39 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน เมษายน 2, 2019 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  47 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 1 file(s)  22 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไข ร่างแผนยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  12 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มีนาคม 28, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2562
 1 file(s)  3 downloads
บุคลากรกองแผน 2562 มีนาคม 27, 2019 Download
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  9 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 4, 2019 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบประมาณแผ่นดิน
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 26, 2019 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2562
 1 file(s)  15 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 936/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2562
 1 file(s)  7 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 315/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563
 1 file(s)  13 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  12 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4262/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  9 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562
 1 file(s)  10 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2562 มีนาคม 20, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562
 1 file(s)  18 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 มีนาคม 11, 2019 Download
เอกสารประกอบการประชุมวิพากษ์ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ”
 1 file(s)  20 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา, เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 5, 2019 Download
ร่าง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 4)
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารเผยแพร่ กุมภาพันธ์ 24, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2562
 1 file(s)  8 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2562 กุมภาพันธ์ 12, 2019 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2562
 1 file(s)  24 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2562 กุมภาพันธ์ 12, 2019 Download
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [มกราคม 2561]
 1 file(s)  12 downloads