สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 ภาพรวม     ณ  29 ธันวาคม 2560  (ข้อมูลจากระบบ ERP)

  • งบประมาณแผ่นดิน 17.43 %
  • งบประมาณ บกศ. 15.36%
  • งบประมาณ กศ.พ. 18.24%
  • งบประมาณ กศ.บพ. 5.98%
  • งบประมาณ บกศ. คงคลัง 0.56%

สรุปแบบรายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบรายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา [ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 ]

คลิ๊กที่นี้     ‘ดาวน์โหลด’