เอกสารดาวน์โหลด [ล่าสุด]

Title
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบ สงป.302, และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  5 downloads
สงป. 2567 เมษายน 5, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
 1 file(s)  5 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมษายน 3, 2024 Download
แบบฟอร์มข้อมูลชุมชน/ยุทธศาสตร์ เพื่อนำเข้าข้อมูล สู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  3 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน เมษายน 2, 2024 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
 1 file(s)  108 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน เมษายน 5, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  21 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 7, 2024 Download
แบบฟอร์มรายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  91 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มีนาคม 6, 2024 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2567
 1 file(s)  15 downloads
บุคลากรกองแผน-2567 กุมภาพันธ์ 23, 2024 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2567
 1 file(s)  14 downloads
เครือข่ายนักวางแผน-2567 กุมภาพันธ์ 21, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
 1 file(s)  8 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 20, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  6 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2567
 1 file(s)  11 downloads
บุคลากรกองแผน-2567 มกราคม 30, 2024 Download
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น) กองบริหารงานบุคคล
 1 file(s)  19 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มกราคม 24, 2024 Download
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น) กองคลัง
 1 file(s)  12 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มกราคม 24, 2024 Download
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น)
 1 file(s)  14 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มกราคม 24, 2024 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2567
 1 file(s)  23 downloads
ประกาศ มกราคม 19, 2024 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2567
 1 file(s)  14 downloads
เครือข่ายนักวางแผน-2567 มกราคม 10, 2024 Download
แบบฟอร์มรายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  64 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ธันวาคม 27, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2566
 1 file(s)  8 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 ธันวาคม 25, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/2566
 1 file(s)  25 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 ธันวาคม 13, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2566
 1 file(s)  11 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 พฤศจิกายน 30, 2023 Download
ประกาศเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย(การตัดยอดงบประมาณ) ทุกแหล่งงบประมาณ
 1 file(s)  25 downloads
ประกาศ พฤศจิกายน 24, 2023 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3356/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์อนุมัติงบประมาณ (ตัดยอด) ในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)
 1 file(s)  27 downloads
คำสั่ง พฤศจิกายน 10, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2566
 1 file(s)  24 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 พฤศจิกายน 7, 2023 Download
ตัวอย่างขั้นตอนการกรอกรหัสโครงการแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการฯ 2567
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 7, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2566
 1 file(s)  10 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 ตุลาคม 31, 2023 Download
ใบอนุมัติเงินจัดสรร : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  17 downloads
สงป. 2567 ตุลาคม 19, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2566
 1 file(s)  32 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 ตุลาคม 18, 2023 Download
แบบฟอร์มรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
 1 file(s)  99 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ตุลาคม 3, 2023 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  98 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 7, 2023 Download
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  49 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 7, 2023 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)
 1 file(s)  39 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 7, 2023 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  19 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 7, 2023 Download
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแบบจัดทำแผน/ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 1 file(s)  19 downloads
สงป. 2566 กันยายน 27, 2023 Download
แบบฟอร์มขออนุมัติงวดที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2567
 1 file(s)  51 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กันยายน 27, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ สงป.301 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  13 downloads
สงป. 2566 กันยายน 18, 2023 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารงบประมาณ กันยายน 18, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2566
 1 file(s)  27 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 กันยายน 12, 2023 Download
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ
 1 file(s)  19 downloads
ประกาศ กันยายน 11, 2023 Download
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 1 file(s)  136 downloads
นโยบาย กันยายน 7, 2023 Download
เอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (สำนักงบประมาณ ณ วันที่23 สิงหาคม 2566)
 1 file(s)  29 downloads
นโยบาย กันยายน 7, 2023 Download
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ การกำกับติดตามเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
 1 file(s)  14 downloads
นโยบาย กันยายน 6, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2566
 1 file(s)  8 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 กันยายน 5, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  23 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กันยายน 18, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2566
 1 file(s)  35 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 สิงหาคม 8, 2023 Download
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 1 file(s)  70 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ สิงหาคม 4, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2566
 1 file(s)  13 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 กรกฎาคม 26, 2023 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2566
 1 file(s)  22 downloads
ประกาศ กรกฎาคม 26, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  11 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กันยายน 18, 2023 Download
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568
 1 file(s)  92 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กรกฎาคม 13, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  12 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 11, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  11 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 11, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  9 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 11, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2566
 1 file(s)  20 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 กรกฎาคม 12, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2566
 1 file(s)  5 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 กรกฎาคม 26, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2566
 1 file(s)  27 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 มิถุนายน 7, 2023 Download
รายงานการตรวจราชการ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  10 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 2, 2023 Download
เอกสารการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Agile for Management)
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 29, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2566
 1 file(s)  13 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 พฤษภาคม 29, 2023 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2567
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 29, 2023 Download
เอกสารรายละเอียด และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 1 file(s)  118 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤษภาคม 24, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2566
 1 file(s)  12 downloads
ประชุมทรัพย์สิน 2566 พฤษภาคม 23, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565
 1 file(s)  10 downloads
ประชุมทรัพย์สิน 2565 พฤษภาคม 23, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565
 1 file(s)  10 downloads
ประชุมทรัพย์สิน 2565 พฤษภาคม 23, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2564
 1 file(s)  12 downloads
ประชุมทรัพย์สิน 2564 พฤษภาคม 23, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2564
 1 file(s)  12 downloads
ประชุมทรัพย์สิน 2564 พฤษภาคม 23, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  11 downloads
ประชุมทรัพย์สิน 2564 พฤษภาคม 19, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2563
 1 file(s)  10 downloads
ประชุมทรัพย์สิน 2563 พฤษภาคม 19, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2563
 1 file(s)  12 downloads
ประชุมทรัพย์สิน 2563 พฤษภาคม 19, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2563
 1 file(s)  11 downloads
ประชุมทรัพย์สิน 2563 พฤษภาคม 19, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2566
 1 file(s)  22 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 พฤษภาคม 10, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566)
 1 file(s)  39 downloads
เอกสารงบประมาณ พฤษภาคม 3, 2023 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคเรียนปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 1 file(s)  51 downloads
ประกาศ เมษายน 28, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2566
 1 file(s)  14 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 เมษายน 27, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  34 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมษายน 24, 2023 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  52 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน เมษายน 18, 2023 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  33 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน เมษายน 18, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2566
 1 file(s)  33 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 เมษายน 18, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารงบประมาณ เมษายน 3, 2023 Download
เอกสารประกอบการขี้แจง (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) เสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 30, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2566
 1 file(s)  15 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 มีนาคม 24, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566)
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 23, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 20, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566)
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 13, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  25 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 7, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2566
 1 file(s)  32 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 มีนาคม 7, 2023 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  20 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  14 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  16 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2566
 1 file(s)  13 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 กุมภาพันธ์ 27, 2023 Download
เอกสารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2566 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565)
 1 file(s)  35 downloads
เอกสารงบประมาณ กุมภาพันธ์ 13, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2566
 1 file(s)  25 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 กุมภาพันธ์ 8, 2023 Download
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น)
 1 file(s)  74 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กุมภาพันธ์ 14, 2023 Download
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น) กองคลัง
 1 file(s)  28 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กุมภาพันธ์ 6, 2023 Download
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น) กองบริหารงานบุคคล
 1 file(s)  25 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กุมภาพันธ์ 6, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2566
 1 file(s)  18 downloads
บุคลากรกองแผน-2566 มกราคม 30, 2023 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  34 downloads
ประกาศ มกราคม 20, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2566
 1 file(s)  24 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2566 มกราคม 18, 2023 Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2567
 1 file(s)  55 downloads
เอกสารงบประมาณ มกราคม 16, 2023 Download
เอกสารการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2567 โดย นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ มกราคม 2566
 1 file(s)  258 downloads
เอกสารงบประมาณ มกราคม 16, 2023 Download
เอกสารการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2567 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 12 มกราคม 2566
 1 file(s)  17 downloads
เอกสารงบประมาณ มกราคม 16, 2023 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคเรียนปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 1 file(s)  32 downloads
ประกาศ มกราคม 16, 2023 Download
โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 1 file(s)  45 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 16, 2023 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2565
 1 file(s)  12 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 ธันวาคม 26, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/2565
 1 file(s)  28 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 ธันวาคม 13, 2022 Download
เอกสารการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” (วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565)
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา ธันวาคม 8, 2022 Download
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  129 downloads
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 8, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  38 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร บ้านเมือง พ ศ . 2546
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 1, 2022 Download
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  26 downloads
ระเบียบ ธันวาคม 1, 2022 Download
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 1, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2565
 1 file(s)  24 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 พฤศจิกายน 29, 2022 Download
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  139 downloads
เอกสารงบประมาณ พฤศจิกายน 24, 2022 Download
เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 21, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2565
 1 file(s)  29 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 พฤศจิกายน 8, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2565
 1 file(s)  20 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 ตุลาคม 31, 2022 Download
แบบฟอร์มการยืม-คืน ครุภัณฑ์ใช้ชั่วคราว กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  19 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ตุลาคม 20, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  44 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 17, 2022 Download
เอกสารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  39 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 17, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2565
 1 file(s)  33 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 ตุลาคม 11, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  27 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 10, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  13 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 10, 2022 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 7, 2022 Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2566
 1 file(s)  270 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 6, 2022 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มที่ 3 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 3, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2565
 1 file(s)  16 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 กันยายน 30, 2022 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ระบบงบประมาณ (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2566
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 27, 2022 Download
ประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 19 กันยายน 2565)
 1 file(s)  30 downloads
ประกาศ กันยายน 20, 2022 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  307 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 12, 2022 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สงป.30 1, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  10 downloads
สงป. 2565 กันยายน 18, 2023 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2565
 1 file(s)  34 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 กันยายน 14, 2022 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  64 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 13, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2565
 1 file(s)  16 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 สิงหาคม 31, 2022 Download
การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 25, 2022 Download
เอกสารการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง หน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  21 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 18, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2565
 1 file(s)  34 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 สิงหาคม 9, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  22 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 9, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 8, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2565
 1 file(s)  15 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 สิงหาคม 8, 2022 Download
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  60 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ สิงหาคม 10, 2022 Download
อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2566
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป สิงหาคม 5, 2022 Please login to download
รายงานการศึกษาวิจัย การพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารทั่วไป กันยายน 16, 2022 Download
บทวิเคราะห์รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ)
 1 file(s)  20 downloads
เอกสารทั่วไป สิงหาคม 3, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2565
 1 file(s)  30 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 กรกฎาคม 18, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารงบประมาณ กรกฎาคม 1, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2565
 1 file(s)  15 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 มิถุนายน 30, 2022 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 1 file(s)  30 downloads
ประกาศ มิถุนายน 28, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2565
 1 file(s)  23 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 กรกฎาคม 4, 2022 Download
(ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
 1 file(s)  33 downloads
สายงานนโยบายและแผน มิถุนายน 14, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 10, 2022 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคเรียนปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 1 file(s)  22 downloads
ประกาศ มิถุนายน 10, 2022 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2565
 1 file(s)  38 downloads
ประกาศ มิถุนายน 9, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2565
 1 file(s)  16 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 มิถุนายน 2, 2022 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  250 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤษภาคม 30, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2565
 1 file(s)  16 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 มิถุนายน 2, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 6, 2022 Please login to download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2565
 1 file(s)  21 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 มิถุนายน 6, 2022 Download
แบบฟอร์มการสมัครเลือกสรรผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโครงการติดตามเผยแพร่และจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
 1 file(s)  70 downloads
แบบฟอร์มเอกสารการประชุม พฤษภาคม 11, 2022 Download
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป เมษายน 26, 2022 Please login to download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  24 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมษายน 19, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2565
 1 file(s)  25 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 เมษายน 19, 2022 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าจัดบริการ และค่าบำรุงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
 1 file(s)  28 downloads
ประกาศ เมษายน 18, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 31, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2565
 1 file(s)  15 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 มีนาคม 30, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  16 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 29, 2022 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มีนาคม 28, 2022 Please login to download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2565
 1 file(s)  21 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 มีนาคม 21, 2022 Download
เอกสารการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องการขับเคลื่อนการสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement)” ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 17, 2022 Download
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 1 file(s)  45 downloads
ประกาศ มีนาคม 7, 2022 Download
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
 1 file(s)  54 downloads
ประกาศ มีนาคม 7, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565
 1 file(s)  15 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 กุมภาพันธ์ 24, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  2/2565
 1 file(s)  24 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 กุมภาพันธ์ 8, 2022 Download
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด-การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
 1 file(s)  24 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กุมภาพันธ์ 4, 2022 Download
แบบกรอกข้อมูลประเมินตนเองตามคู่มือ UCLAS (ฉบับปรับปรุง)
 1 file(s)  26 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กุมภาพันธ์ 2, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565
 1 file(s)  13 downloads
บุคลากรกองแผน-2565 มกราคม 28, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองคลัง)
 1 file(s)  32 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินรายได้ ประเภท บกศ. (กองบริหารงานบุคคล)
 1 file(s)  23 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินรายได้ ประเภท บกศ.
 1 file(s)  49 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2565
 1 file(s)  35 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2565 มกราคม 11, 2022 Download
แบบฟอร์มการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  76 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มกราคม 5, 2022 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564
 1 file(s)  30 downloads
ระเบียบ ธันวาคม 30, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2564
 1 file(s)  15 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 ธันวาคม 28, 2021 Download
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  356 downloads
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 15, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  22 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/2564
 1 file(s)  16 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 มีนาคม 24, 2022 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2564
 1 file(s)  18 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 พฤศจิกายน 30, 2021 Download
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
 1 file(s)  662 downloads
ประกาศ พฤศจิกายน 29, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคเรียนปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 1 file(s)  29 downloads
ประกาศ พฤศจิกายน 17, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2564
 1 file(s)  43 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 พฤศจิกายน 16, 2021 Download
เอกสารนำเสนอ “Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย” การประชุมประจำปี 2564 ของ สศช. วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 โดย นายดนุชา พิชยนันท์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 1 file(s)  85 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 11, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  24 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2564 พฤศจิกายน 8, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที 4/2564
 1 file(s)  15 downloads
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ พฤศจิกายน 1, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2564
 1 file(s)  17 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 ตุลาคม 29, 2021 Download
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ ตุลาคม 29, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2507/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  51 downloads
คำสั่ง ตุลาคม 25, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  14 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 19, 2021 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  82 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 14, 2021 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  164 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 14, 2021 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  111 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 14, 2021 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  29 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 14, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  111 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2564
 1 file(s)  30 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 ตุลาคม 12, 2021 Download
แบบติดตามการรายงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  23 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 7, 2021 Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2565
 1 file(s)  96 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 5, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2564
 1 file(s)  10 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 ตุลาคม 29, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง
 1 file(s)  82 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 29, 2021 Download
ประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2564)
 1 file(s)  34 downloads
ประกาศ กันยายน 21, 2021 Download
แบบฟอร์มขออนุมัติงวดประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  127 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กันยายน 20, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กันยายน 20, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  206 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 4, 2021 Download
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings Methodology 2022 Version 1.1
 1 file(s)  164 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 16, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2564
 1 file(s)  29 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 กันยายน 15, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564
 1 file(s)  15 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ กันยายน 12, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564)
 1 file(s)  55 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 2, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2564
 1 file(s)  16 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 สิงหาคม 30, 2021 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  21 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 23, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564
 1 file(s)  16 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ สิงหาคม 22, 2021 Download
แบบฟอร์มเอกสารจัดทำแผนกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  36 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน สิงหาคม 20, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  14 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 18, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณแผ่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  26 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
แบบฟอร์มแผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
 1 file(s)  55 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน สิงหาคม 4, 2021 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ระบบงบประมาณ (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2565
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารเผยแพร่ สิงหาคม 2, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2564
 1 file(s)  15 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 สิงหาคม 30, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564
 1 file(s)  15 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ สิงหาคม 1, 2021 Download
เอกสารการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา มหาวิทยาราชภัฏ ภาคกลางและภาคตะวันออก (14 หน่วย)
 1 file(s)  17 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 27, 2021 Download
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที 1/2564
 1 file(s)  29 downloads
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ กรกฎาคม 21, 2021 Download
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1493/2564  เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมาการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
 1 file(s)  33 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  66 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กรกฎาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2564
 1 file(s)  83 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 กรกฎาคม 13, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร (มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร)
 1 file(s)  101 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1 file(s)  11 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (38 แห่ง) เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1 file(s)  53 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร
 1 file(s)  40 downloads
เอกสารงบประมาณ กรกฎาคม 12, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  13 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 7, 2021 Download
เอกสารการประชุมหารือระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.อว กับ กองแผนงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง อว. เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่6 กรกฎาคม 2564)
 1 file(s)  39 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 7, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
 1 file(s)  20 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ กรกฎาคม 6, 2021 Download
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์,สิ่งก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  95 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กรกฎาคม 5, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564)
 1 file(s)  45 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กรกฎาคม 2, 2021 Download
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลประเมินตนเองตามคู่มือ (UCLAS)
 1 file(s)  104 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 30, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 
เป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1 file(s)  65 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 30, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2564
 1 file(s)  17 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 มิถุนายน 28, 2021 Download
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  16 downloads
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ มิถุนายน 27, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  17 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ มิถุนายน 27, 2021 Download
ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ โครงการ (ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 1 file(s)  34 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 24, 2021 Download
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 25/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  30 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 14, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  29 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2564
 1 file(s)  38 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 มิถุนายน 10, 2021 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  227 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มิถุนายน 2, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2564
 1 file(s)  34 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 พฤษภาคม 28, 2021 Download
เอกการการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ)
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 26, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  26 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  19 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  16 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2564
 1 file(s)  34 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 พฤษภาคม 11, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2564
 1 file(s)  12 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 เมษายน 30, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. 2564
 1 file(s)  44 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2564
 1 file(s)  36 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 เมษายน 19, 2021 Download
เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ
 1 file(s)  135 downloads
เอกสารงบประมาณ เมษายน 19, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2564
 1 file(s)  16 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 มีนาคม 31, 2021 Download
เอกสารการประชุม เรื่องการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  16 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา มีนาคม 25, 2021 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  37 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 24, 2021 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564)
 1 file(s)  54 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มีนาคม 12, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.​ 2558
 1 file(s)  35 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.​2558
 1 file(s)  118 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2564
 1 file(s)  55 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 มีนาคม 11, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) เสนอต่อ คณะกรรมบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 1 file(s)  54 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 3, 2021 Download
แผนผังความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมอุดมศึกษา (คำของบประมาณ)
 1 file(s)  71 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 2, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2564
 1 file(s)  18 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 กุมภาพันธ์ 25, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564
 1 file(s)  38 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 กุมภาพันธ์ 10, 2021 Download
เอกสารประชุมปิดตรวจ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการดี เรื่อง การสอบทานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารเผยแพร่ กุมภาพันธ์ 3, 2021 Download
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน การเพิ่มโครงการในระบบ eMENSCR มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  37 downloads
เอกสารทั่วไป กุมภาพันธ์ 3, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  20 downloads
บุคลากรกองแผน-2564 มกราคม 28, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. 2564
 1 file(s)  32 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ประมาณประจำปี 2564 ณ ธันวาคม 2563 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)
 1 file(s)  36 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 14, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  95 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  71 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2564 มกราคม 11, 2021 Download
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดย. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
 1 file(s)  40 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 11, 2021 Download
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดย. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 7 มกราคม 2564)
 1 file(s)  70 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 11, 2021 Download
เอกสารการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อว.
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา, เอกสารเผยแพร่ มกราคม 8, 2021 Download
(ร่าง) แบบฟอร์มทบทวน SWOT (ส่งให้หน่วยงานทบทวน) ปี 2565
 1 file(s)  103 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มกราคม 4, 2021 Download
(ร่าง) แบบฟอร์ม แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  58 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  57 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  43 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 1 file(s)  98 downloads
ระเบียบ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2563
 1 file(s)  15 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 ธันวาคม 28, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563
 1 file(s)  49 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล ธันวาคม 23, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2563
 1 file(s)  35 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 ธันวาคม 15, 2020 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  61 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ธันวาคม 14, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2563
 1 file(s)  18 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 ธันวาคม 1, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2563
 1 file(s)  16 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 ธันวาคม 1, 2020 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท)
 1 file(s)  35 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 27, 2020 Download
แบบฟอร์มแนวทางการดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  122 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 27, 2020 Download
(แผ่นพับ) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับสมบูรณ์
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 16, 2020 Download
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับสมบูรณ์
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 16, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  195 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤศจิกายน 13, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
 1 file(s)  16 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤศจิกายน 11, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2563
 1 file(s)  27 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 พฤศจิกายน 11, 2020 Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  707 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤศจิกายน 9, 2020 Download
แบบฟอร์มติดตามการรายงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  39 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล, แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤศจิกายน 24, 2020 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3032/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  52 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  48 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 4, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563
 1 file(s)  23 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2563 พฤศจิกายน 3, 2020 Download
ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา พฤศจิกายน 2, 2020 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  113 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤศจิกายน 25, 2020 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  614 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ธันวาคม 7, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  42 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 26, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  26 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 26, 2020 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 21, 2020 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2953/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  29 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2563
 1 file(s)  39 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 ตุลาคม 15, 2020 Download
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  38 downloads
เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ตุลาคม 12, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  42 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 9, 2020 Download
แบบฟอร์มโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสนอของงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปรับแก้ไขได้)
 1 file(s)  49 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 9, 2020 Download
แบบสรุปงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 9, 2020 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  40 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ตุลาคม 9, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2563
 1 file(s)  21 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2563 ตุลาคม 8, 2020 Download
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  43 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 2, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  60 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน ตุลาคม 2, 2020 Download
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  55 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 30, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2563
 1 file(s)  16 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 กันยายน 30, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2563
 1 file(s)  17 downloads
คณะกรรมการติดตามฯ 2563 กันยายน 24, 2020 Download
แบบฟอร์มขออนุมัติงวดที่ 1 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  38 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กันยายน 18, 2020 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป.301 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  10 downloads
สงป. 2564 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ สงป.301 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  7 downloads
สงป. 2563 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน แบบ สงป.30 1, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  11 downloads
สงป. 2563 กันยายน 18, 2023 Download
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  7 downloads
สงป. 2562 กันยายน 18, 2023 Download
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 1 file(s)  11 downloads
สงป. 2562 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ สงป.301 (IP), แบบ สงป.302 (IP) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  9 downloads
สงป. 2561 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ สงป.301 (IP), แบบ สงป.302 (IP) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  12 downloads
สงป. 2561 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ สงป.301, สงป.302 และ สงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  10 downloads
สงป. 2561 กันยายน 18, 2023 Download
การจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661
 1 file(s)  9 downloads
สงป. 2560 กันยายน 18, 2023 Download
การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2560 และการขอปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  11 downloads
สงป. 2560 กันยายน 18, 2023 Download
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  11 downloads
สงป. 2560 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป. 301) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 1 file(s)  11 downloads
สงป. 2557 กันยายน 18, 2023 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  25 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 17, 2020 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563
 1 file(s)  61 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กันยายน 9, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2563
 1 file(s)  34 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 กันยายน 3, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2563
 1 file(s)  16 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 กันยายน 3, 2020 Download
รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับแก้
 1 file(s)  43 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน สิงหาคม 10, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน ยกเว้นการเรียนและ ประเมินเทียบความรู้ประสบการณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 1 file(s)  27 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2563
 1 file(s)  18 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 สิงหาคม 7, 2020 Download
รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับแก้
 1 file(s)  27 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน สิงหาคม 10, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่คณะกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสายสนับสนุน
 1 file(s)  25 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
นโยบายการใช้เงิน แผน และโครงการ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  34 downloads
นโยบาย กรกฎาคม 20, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  20 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 20, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563
 1 file(s)  38 downloads
เครือข่ายนักวางแผน 2563 กรกฎาคม 17, 2020 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  44 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2565
 1 file(s)  201 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ กรกฎาคม 14, 2020 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต ระบบงบประมาณ (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 14, 2020 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (2)
 1 file(s)  30 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
 1 file(s)  631 downloads
แบบฟอร์มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล กรกฎาคม 13, 2020 Download
คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)
 1 file(s)  103 downloads
เอกสารทั่วไป กรกฎาคม 13, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  22 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน กรกฎาคม 13, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2563
 1 file(s)  17 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 กรกฎาคม 2, 2020 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2564
 1 file(s)  48 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 23, 2020 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
 1 file(s)  39 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน มิถุนายน 23, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  64 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1445/2563 เรื่อง การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  51 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2563
 1 file(s)  25 downloads
บุคลากรกองแผน 2563 มิถุนายน 5, 2020 Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  89 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ มิถุนายน 4, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
 1 file(s)  101 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการโครงการพิเศษการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นอกเวลาราชการ
 1 file(s)  32 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
 1 file(s)  53 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
 1 file(s)  54 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดการเวลาขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  26 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1350/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  33 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
แบบฟอร์มอนุมัติเงินงวดรายได้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
 1 file(s)  21 downloads
แบบฟอร์มงานงบประมาณ พฤษภาคม 22, 2020 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1306/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  30 downloads
คำสั่ง กันยายน 13, 2021 Download
เอกสารจัดทำแผนกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  24 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤษภาคม 21, 2020 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  24 downloads
ประกาศ กันยายน 13, 2021 Download
เอกสารการประชุมปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  26 downloads
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน พฤษภาคม 13, 2020 Download
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2563
 1