• มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ณ  30  กันยายน  2561  (ข้อมูลจากระบบ ERP)

  • งบประมาณแผ่นดิน 92.00 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ. 71.68 %
  • เงินรายได้ประเภท กศ.พ. 56.69 %
  • เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. 44.31 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง 19.85 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลังอื่น 8.74 %

ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

พฤศจิกายน 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
  • ประชุมชี้แจงรายละเอียด คณะกรรมการการจัดทำรายงานประเมินตนเองการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
28
29
30