ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2561

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยฯ

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2561
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สอบถามรายละเอียด
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400 เฟสบุคเพจ : www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ : http://plan.bsru.ac.th