ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2560

 

ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2560
เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วยงาน

เนื่องด้วย กองนโยบายและแผน จัดประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ
ในการนี้ เพื่อให้การจัดประชุมดังกล่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงขอเรียนเชิญท่านและรองคณะบดีผ่ายวางแผน/รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายวางแผน/รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายวางแผน/รองผู้อนวยการศูนย์ฝ่ายวางแผน/ผู้อำนวยการกอง (สนอ.)/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน/หัวหน้างานพัสดุ (สนอ.) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง