ขอเชิญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”