ขอแจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ครั้งที่ 2