ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

เรียน คณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกท่าน

ด้วย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ฯ (Strategic Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. 

หรือวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00-09.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 1 ชั้น 1