ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3 (2) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566