ฉบับที่ 6 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566