ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2561

ขอเรียนเชิญ
คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วย

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 1400
เว็บไซต์ : http://plan.bsru.ac.th
เพจเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/planBSRU