ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2561

ขอเรียนเชิญ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2561

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 7  อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
เฟสบุคเพจ :: www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ :: plan.bsru.ac.th   โทร. 02-473-7000  ต่อ 1400