ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2562

ขอเรียนเชิญ
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562   เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา