ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2562

ขอเรียนเชิญ บุคลากรกองนโยบายและแผน
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2562
วันศุกร์ที่ 4  ตุลาคม  2562   เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา