ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2562

ขอเรียนเชิญ บุคลากรกองนโยบายและแผน
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2562
วันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม  2562   เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา