ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2561

ขอเรียนเชิญ

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2561
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
เวลา 15.00-16.30  น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6