ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2562

ขอเรียนเชิญ บุคลากรกองนโยบายและแผน
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2562
วันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม  2562   เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา