ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2562

 

ขอเรียนเชิญ บุคลากรกองนโยบายและแผน
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2562
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา