ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563

ขอเรียนเชิญ บุคลากรกองนโยบายและแผน
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2562  เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา