ภาพประชุมบุคลากรกองแผน ปีงบประมาณ 2560

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา