ปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2560

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา