ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

ขอเรียนเชิญ … คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอกสารประกอบการประชุมฯ