ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

👉 ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร และบุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📚📘 ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบันการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565”

📅 วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564
🕘 เวลา 08.30-16.30 น.

🔶 สถานที่ประชุม
การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าได้ที่ 
Meeting ID: 972 7991 0661

Passcode: 681832

หรือคลิกลิงค์ เพื่อเข้าร่วมประชุม
https://link.bsru.ac.th/26u

 

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม https://link.bsru.ac.th/270

——–
:: 
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::

เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401