ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 08.30-16.30 น.
* คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6
* รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting https://link.bsru.ac.th/dqh
Meeting ID: 997 7127 6392
Passcode: 673290
เอกสารประกอบการประชุมฯ https://link.bsru.ac.th/dql

——–
::  ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่  ::

เพจเฟสบุ๊ค  www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์  plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000  ต่อ  1400-1401