ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน และแนวทางการจัดทำ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน และแนวทางการจัดทำ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 3 กันยายน 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา