ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และการจัดทำมาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมวิพากษ์ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ”

ระหว่างวันที่  ๗ – ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา  จังหวัดเพชรบุรี

ประกอบไปด้วยไฟล์เอกสารดังนี้
1. Word + Excel (รวม 5ไฟล์)
2. PDF  (รวม 5 ไฟล์)

     ดาวน์โหลดเอกสาร