ภาพอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 .

ณ  ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา