ภาพอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 .

ณ  ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา