ปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2561
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์  ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์  ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน วาระพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา