ปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน วาระพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา