พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

1. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562(.pdf, 4.68 MB

2. พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562(.pdf, 307.73 KB

3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562(.pdf, 156.84 KB

4. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562(.pdf, 147.84 KB

5. พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562(.pdf, 242.06 KB

6. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562(.pdf, 222.63 KB

7. พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562(.pdf, 135.37 KB

8. พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่3) พ.ศ.2562(.pdf, 135.45 KB)

9. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562(.pdf, 141.62 KB

10. พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562(.pdf, 214.11 KB