ภาพกิจกรรมประชุมเครือข่ายนักวางแผน 10/2564

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา—-วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2564โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเครือข่ายนักวางแผนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีประเด็น ดังนี้- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศติดตามข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564)- ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- รายงานผลการเบิกจ่ายทุกโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- รายงานผลการเบิกจ่ายทุกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- รายงานผลการเบิกจ่ายทุกโครงการ/กิจกรรม เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- การจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- การจัดสรรงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา- แนวทางการปฏิบัติการดำเนินงานของกองนโยบายและแผนโดยประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings คำนึงถึงคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงาน และมีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย—-ติดตามข่าวสารได้ที่Website : http://plan.bsru.ac.thFacebook : https://www.facebook.com/planBSRUโทร. 02-473-7000 ต่อ 1400

Facebook


Youtube