ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 8-11 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน
และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256061”

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่