ภาพอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ
ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา