แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง (ฉบับเต็ม)


ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์  Word >>> https://drive.google.com/drive/folders/1f3JGPkQB6Fw3IevHLUACF9dbETc0_nWE?usp=sharing