เอกสารการประชุม 2561

ประชุมเครือข่ายนักวางแผน

ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

ประชุมบุคลากรกองแผน

ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’