เอกสารตามสายงาน

กองนโยบายและแผน จัดทำเอกสารโดยจำแนกตามสายงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักในการสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น

ตารางการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีพุทธศักราช 2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’
16/02/2018

 • ข้อมูลการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ‘ดาวน์โหลด’
 • ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ชุดวิพากษ์และข้อเสนอแนะ    ‘ดาวน์โหลด’
 • แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ‘ดาวน์โหลด’
 • แผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564   ‘ดาวน์โหลด’
 • แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง)  ‘ดาวน์โหลด’ 
 • แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ‘ดาวน์โหลด’
 • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560    ‘ดาวน์โหลด’
 • แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561    ‘ดาวน์โหลด’
 • แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     ‘ดาวน์โหลด’
 • แผนกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี พุทธศักราช 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560    ‘ดาวน์โหลด’
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     ‘ดาวน์โหลด’
[เอกสารบรรยาย] การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง โดย. นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’
5/1/2018

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.