เอกสารตามสายงาน

กองนโยบายและแผน จัดทำเอกสารโดยจำแนกตามสายงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักในการสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ชุดวิพากษ์และข้อเสนอแนะ

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’
15/01/2018

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’
21/11/2017

แผนกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี พุทธศักราช 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

แผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง)

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

[เอกสารบรรยาย] การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง โดย. นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’
5/1/2018

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’