แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

คลิกดาวน์โหลด plan.bsru.ac.th/th/download/แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด/