โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ขอเรียนเชิญ
คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2561”
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 1400
เว็บไซต์ : http://plan.bsru.ac.th
เพจเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/planBSRU