โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

ขอเรียนเชิญ
ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ 5 ปี (.. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562”

วันที่ 22  ตุลาคม  2562
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 13  อาคาร 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คลิกดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

:: ติดตามข่าวสารได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400