เอกสารทั้งหมด

Title
อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2566
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป สิงหาคม 5, 2022 Please login to download
รายงานการศึกษาวิจัย การพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป สิงหาคม 3, 2022 Download
บทวิเคราะห์รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ)
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป สิงหาคม 3, 2022 Download
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป เมษายน 26, 2022 Please login to download
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน การเพิ่มโครงการในระบบ eMENSCR มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารทั่วไป กุมภาพันธ์ 3, 2021 Download
คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)
 1 file(s)  13 downloads
เอกสารทั่วไป กรกฎาคม 13, 2020 Download
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารทั่วไป เมษายน 30, 2018 Download
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560
 1 file(s)  2 downloads
เอกสารทั่วไป เมษายน 30, 2018 Download
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 1 file(s)  3 downloads
เอกสารทั่วไป เมษายน 30, 2018 Download