งานงบประมาณ

กลุ่มงานงบประมาณ

การจัดทํางบประมาณ ในแบบปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครอง ต่อมาได้มีการนำแบบอย่างมาจัดทำงบประมาณขึ้นในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยการจัดทํางบประมาณนั้น รัฐบาลได้เริ่มทําขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยายขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ

ภารกิจงานงบประมาณ

งานงบประมาณ

     1. ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     2. จัดทำ – จัดสรรงบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
     3. ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
     4. ควบคุมการโอนเปลี่ยนแปลงรายการหมวดรายจ่ายของทุกหน่วยงาน
     5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรผู้รับผิดชอบในภาระงาน

1. นายอภิชาติ      สิงห์ชัย                         ตำแหน่ง : หัวหน้างานงบประมาณ

2. นางสาวเกษสุดา      บูรณศักดิ์สถิตย์      ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. นางสาวสุนิศา   ทวีฤทธิคุณชัย              ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน