ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2561

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยฯ

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2561
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สอบถามรายละเอียด
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400 เฟสบุคเพจ : www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ : http://plan.bsru.ac.th

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561

 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ”
วันที่ 8 มกราคม 2561   ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรุ้และแนวทางในการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคลากรของท่านเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญงานด้านงบประมาณเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้จัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตท่านให้ คุณดรงรัตน์  กล้าหาญ   ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2  และคณะสำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรโครงการประชุมครั้งนี้