ภาพประชุมเครือข่ายนักวางแผน ปีงบประมาณ 2560

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด “ประชุมเครือข่ายนักวางแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2560”
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 11 ชั้น 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด “ประชุมเครือข่ายนักวางแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2560”
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา