รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


Version
Download121
Stock
File Size778.47 KB
Create Dateพฤศจิกายน 20, 2018
Download

ขอความอนุเคราะห์ท่านจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมไฟล์นำเสนอข้อมูล (Power Point) หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งบประมาณ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายงานปัญหา กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการปรับปรุงแก้ไข แนวทางการดำเนินงานต่อไป โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเล่มรายงาน และไฟล์ซีดีข้อมูลมายังกองนโยบายและแผน
รายงานผลภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ