แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น)


Version
Download8
Stock
File Size44.50 KB
Create Dateมีนาคม 17, 2020
Download

เรียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เรื่อง การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  เนื่องด้วยประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 ฉบับที่ 4 (แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19) ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนขอเรียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น)
ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลรายละเอียดให้กับกองนโยบาลและแผน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อจัดทำข้อมูลด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สามารถส่งข้อมูลได้ที่ อีเมล   ketbu@hotmail.com